4. Bieg dla dzieci "Mini Sowa". Regulamin

Logotyp Biegu dla dzieci Mini Sowa

 1. Organizator
  1. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

 2. Cel
  1. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
  2. Promowanie zdrowego stylu życia.
  3. Promowanie Gminy Nowa Ruda.

 3. Termin i miejsce biegu
  1. 10 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00-14:00
  2. Start i meta biegów umiejscowiona jest na boisku sportowym przy Domu Europejskim ul. Kasprowicza 47, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.
  3. Biuro Zawodów usytuowane jest na terenie boiska sportowego przy ul. Jana Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich.

 4. Kategorie wiekowe i dystanse
  1. Dzieci startują na dystansach przypisanych do ich wieku z podziałem na dziewczynki i chłopców.
   1. 3-4 latki (roczniki 2015 i 2016) - dystans ok. 100m
   2. 5-6 latki (roczniki 2013 i 2014) - dystans ok. 150m
   3. 7-8 latki (roczniki 2011 i 2012) - dystans ok. 200m
   4. 9-10 latki (roczniki 2009 i 2010) - dystans ok. 400m
   5. 11-12 latki (roczniki 2007 i 2008) - dystans ok. 600m
   6. 13-14 latki (roczniki 2005 i 2006) - dystans ok. 750m
  2. Organizator zastrzega sobie, w przypadku dużej ilości startujących w danej kategorii wiekowej, prawo do rozegrania biegów eliminacyjnych (ćwierćfinałów, półfinałów).

 5. Program
  1. Program przygotowań i zawodów wygląda następująco.
   1. Godz. 8.00 – 10.45 – weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.
   2. Godz. 10.45 – rozgrzewka.
   3. Godz. 11.00 – start biegu roczniki 2015 i 2016 – dystans ok. 100 m osobno chłopcy i dziewczynki.
   4. Godz. 11.20 – start biegu roczniki 2013 i 2014 – dystans ok. 150 m osobno chłopcy i dziewczynki.
   5. Godz. 11.40 – start biegu roczniki 2011 i 2012 – dystans ok. 200 m osobno chłopcy i dziewczynki.
   6. Godz. 12.00 – start biegu roczniki 2009 i 2010 – dystans ok. 400 m osobno chłopcy i dziewczynki.
   7. Godz. 12.20 – start biegu roczniki 2007 i 2008 – dystans ok. 600 m osobno chłopcy i dziewczynki.
   8. Godz. 12.40 – start biegu roczniki 2005 i 2006 – dystans ok. 750 m osobno chłopcy i dziewczynki.
   9. Godz. 13.15 – dekoracje
  2. Organizator może wprowadzić zmiany w programie imprezy znając liczebność zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych np. dzieląc biegi na serie lub zmieniając godziny startów.

 6. Warunki uczestnictwa
  1. W 4. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas odbioru pakietów startowych, tylko w dniu imprezy 10.08.2019 r. w godz. 8:00-10:45 na terenie boiska sportowego w Ludwikowicach Kłodzkich.
  3. Organizator przygotował pulę 250 numerów startowych. Limit zawodników jest ustalony na 250 dzieci.
  4. Każde dziecko otrzyma numer startowy oraz pakiecik startowy.
  5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
  6. W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po jego zakończeniu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
  7. Rodzice (lub opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
  8. Rodzic lub opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu oraz go zaakceptował.
  9. Zgłaszający do biegu rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
  10. Starty w poszczególnych rocznikach są z podziałem na dziewczynki i chłopców. W przypadku grupy mniejszej niż 3 osoby w danej kategorii wiekowej Organizator dopuszcza start chłopców i dziewczynek wspólnie.
  11. Zabrania się wbiegania rodzicom poza wyznaczoną przez organizatorów strefę oraz utrudnianiu finiszowania pozostałym zawodnikom i stwarzania niebezpiecznych sytuacji.

 7. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 4. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” kamayu-art.pl/bieg-Mini-Sowa-2019.html. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane.
  2. Zgłoszenia online będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 20:00.
  3. W dniu 10 sierpnia 2019 r. dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w godz. 8.00-10.30.

 8. Klasyfikacje i nagrody
  1. W biegach dla dzieci klasyfikacja będzie prowadzona dla pierwszych trzech miejsc bez pomiaru czasu.
  2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a osoby, które zajęły miejsca I-III symboliczne upominki.

 9. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z 4. Biegiem dla dzieci „Mini Sowa” należy składać bezpośrednio po zakończeniu zawodów do Organizatora.
  2. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 10. Ochrona Danych Osobowych
  1. Zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://kamayu-art.pl/bieg-Mini-Sowa-2019-dane-osobowe.html
  2. Dane osobowe uczestników 4. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród.
  3. Rejestracja i udział dzieci w 4. Biegu dla dzieci „Mini Sowa”, równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie i publikowanie wizerunku dzieci na stronach organizatora biegu.

 11. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkich uczestników 4. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” obowiązuje niniejszy regulamin.
  2. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu trwania imprezy.
  5. Rodzice lub opiekunowie prawni rejestrując Dziecko do Biegu przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym
  6. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
  8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  9. W każdej chwili organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu.
Logotyp Bieg na Wielką Sowę
Link do Facebooka Link do Instagramu Link do LinkedIn

Kamayu Art Świat Zabawy i Sztuki - 2014-2019

+48505434808

kontakt@kamayu-art.pl